Wie zijn de partijen?

Verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde bij leven

 • De zelfstandige in hoofdberoep in zoverre hij/zij de wettelijke sociale bijdragen betaald heeft.
 • De zelfstandige in bijberoep in zoverre hij/zij de wettelijke sociale bijdragen betaald heeft zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 • De meewerkende echtgeno(o)t(e) die op vrijwillige basis sociale bijdragen betaald heeft overeenkomstig het “Maxi-statuut”.

Begunstigde bij overlijden: wettelijke erfgena(a)m(en) of keuze verzekeringnemer

Wat zijn de waarborgen?

Enerzijds keert DVV u op uw pensioenleeftijd of op de leeftijd van uw vervroegd pensioen een aanvullend rustpensioen uit. Anderzijds kan het VAPZ eveneens voorzien in een overlijdensdekking.

Welk bedrag kunt u storten?

U kunt minimaal 100 euro en maximaal 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug storten, met een absoluut plafond van 2.852,88 euro. U betaalt geen verzekeringstaks op de gestorte premies.

Wat zijn de fiscale voordelen?

 • Premies fiscaal aftrekbaar 
  De premies zijn tot het door de wet bepaalde bedrag integraal aftrekbaar van de hoogste inkomensschijf (marginale belastingvoet). Bovendien kunt u deze aftrek combineren met de fiscale voordelen van andere individuele levens- en/of pensioenverzekeringen. Hebt u een vennootschap, dan kunt u uw fiscaal voordeel nog verhogen met een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging.

 • Minder sociale bijdragen 
  Aangezien de premies fiscaal beschouwd worden als sociale bijdragen, is het bedrag van de premies volledig aftrekbaar van uw beroepsinkomen. Hierdoor daalt uw netto belastbaar inkomen en zo de berekeningsbasis voor uw sociale bijdragen. En dus ook uw sociale bijdragen zelf.

 • Voordelige belasting bij uitkering 
  De uitkering van het gevormd pensioenkapitaal is mogelijk in de vorm van een eenmalig kapitaal of in de vorm van een rente die – als u gehuwd bent – overdraagbaar is op de overlevende echtgeno(o)t(e).

Opteert u voor de uitkering van een eenmalig kapitaal, dan wordt het gedeelte gewaarborgd kapitaal volgens de huidige fiscale wetgeving omgezet in een fictieve rente, die gedurende een beperkte periode op de belastingaangifte als een pensioen moet worden aangegeven. Dit is een zeer voordelige vorm van eindbelasting.

Kiest u voor een rente-uitkering, dan zal het opgebouwde pensioen eerst worden belast als kapitaal. Het overblijvende bedrag (nettokapitaal) wordt omgezet in een rente die wordt belast als een lijfrente (3% van het nettokapitaal wordt jaarlijks onderworpen aan de roerende voorheffing).