• lichamelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water alsook stoffelijke schade (uitgezonderd de schade verzekerbaar in het kader van een brandpolis)
 • voedselvergiftiging (zowel voor de bewoners als de bezoekers)
 • de persoonlijke professionele aansprakelijkheid van het verplegend en paramedisch personeel (de zuivere onstoffelijk schade blijft uitgesloten)
 • optie: persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de geneesheren
 • de burgerlijke aansprakelijkheid van het rusthuis in geval van diefstal of poging tot diefstal begaan door een personeelslid of tengevolge van nalatigheid van een personeelslid. Deze waarborg is geldig voor de goederen van de bewoners en bezoekers.
 • schade aan goederen die aan het rusthuis toevertrouwd zijn
 • de burenhinder en de milieu-aantasting ten gevolge van een ongeval, op voorwaarde dat de leidinggevenden de reglementering naleven
 • schade ingevolge brand, vuur, ontploffing, rook (uitgezonderd de schade die verzekerbaar is in een brandpolis)
 • de onderaannemers die met naam vermeld zijn
 • het personeel dat uitgeleend is aan derden
 • het personeel dat occasioneel ter beschikking wordt gesteld van de verzekerde (als interim of anders), inclusief het verhaal van de verzekeraar Arbeidsongevallen
 • het materiaal dat derden meebrengen om werken uit te voeren, en de voertuigen die derden meebrengen om geladen of gelost te worden
 • de motorvoertuigen waarvoor geen verplichte verzekering BA motorvoertuigen nodig is